کشف عملکرد ژن چاقی با تحریک حس گرسنگی

دانشمندان کالج دانشگاهی لندن از یک ژن مرتبط با چاقی رونمایی کرده اند که انسان را با تحریک به گرسنگی بیشتر چاق کرده و میتواند راه های بالقوه جدیدی را برای مبارزه با مشکلات فزآینده سلامت جهانی ارائه کند.
به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به گفته دانشمندان، میلیون ها انسان از یک رشته سرکش دیانای برخوردارند که جلوی احساس سیری را گرفته و آنها را مجبور به خوردن غذاهای شیرین و چرب میکند.
ژن FTO که در نیمی از جمعیت جهان وجود داشته، چندین سال پیش کشف شد اما علیرغم آنکه دانشمندان میدانستند که این ژن باعث چاقی انسان میشود، شیوه عملکرد آن ناشناخته بود.
آنها اکنون دریافته اند که این ژن با تحریک حس گرسنگی کار کرده که میتواند به روشهای جدید در مبارزه با بحران چاقی کمک کند.
16 درصد جمعیت دارای دو نسخه از این دیانای سرکش حدود 70 درصد بیشتر از افراد فاقد آن با احتمال چاق شدن روبرو هستند.
آنها تا 200 کالری اضافی در روز مصرف کرده و از تقریبا سه کیلوگرم وزن بیشتر از میانگین همتایان خود برخوردارند. همچنین برای افراد دارای این ژن رژیم ها همیشه با شکست مواجه میشوند.
حتی در افرادی که تنها یک ژن ناقص FTO را به ارث میبرند (49 درصد جمعیت) حدود 30 درصد بیشتر احتمال چاقی وجود دارد.
محققان در پژوهش خود از مردان جوان با و بدون نقص ژنتیکی خواستند تا گرسنگی خود را پیش و پس از خوردن غذا ارزیابی کنند. سپس نمونههای خونی این داوطلبان برای بررسی هورمون گرلین که باعث احساس گرسنگی میشود، مورد آزمایش قرار گرفت.
سطح این هورمون معمولا پیش از خوردن غذا بسیار بالا بوده و پس از آن کاهش مییابد.
این در حالی بود که سطح این هورمون در افراد دارای ژن گرسنگی حتی پس از خوردن نیز نسبتا بالا باقی میماند. آنها همچنین بیشتر از سایرین احساس گرسنگی میکردند.
در آزمایش بعدی به داوطللبان تصاویر غذاهای صرف شده توسط آنها نشان داده شد تا میزان جذابیت آنها را ارزیابی کنند. افراد دارای این ژن حتی پس از خوردن غذا نیز تصاویر کیک، شیرینی، چیپس و برگر را بسیار وسوسه کننده میخواندند.
در گام بعدی دانشمندان از اسکنرهای امآرآی برای بررسی مغز این داوطلبان استفاده کردند.
بر اساس این یافتهها که در مجله Clinical (http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=Clinical) Investigation منتشر شده، افراد دارای ژن گرسنگی در زمان تفکر در مورد غذاهای چرب و شیرین فعالیت مغزی بیشتری را نشان میدادند.