نابارورى با گروه خونى زنان مرتبط است

نابارورى با گروه خونى زنان مرتبط است…
به گزارش خبرگزارى فرانسه، مطالعات پژوهشگران دانشگاه ییل نشان مى دهد این یافته در مورد زنانى صدق مى کند که در خطر کاهش توانایى زودهنگام تخمدان قرار دارند و حاکى از آن است که احتمالا مساله اى در ترکیب مولکولى گروه خونى O وجود دارد که زنانى که مستعد کاهش توانایى زودهنگام تخمدان هستند در معرض نابارورى قرار مى دهد.
اغلب زنان در اواخر دهه سوم و اوایل دهه چهارم زندگى خود شاهد کاهش توانایى تخمدان مى شوند که اغلب در این دوره هورمون FSH در آنها افزایش مى یابد.
هر ماه در زمان تخمک گذارى این هورمون در بدن زنان افزایش مى یابد و دستور آزاد سازى تخمک ها را به تخمدان مى دهد.
زمانى که تخمک آزاد مى شود میزان هورمون FSH کاهش مى یابد اما اگر تخمکى آزاد نشود میزان این هورمون همچنان بالا باقى مى ماند، احتمالا تلاش مى کند تا تخمدان را به این آزاد سازى تخمک تحریک کند.
هورمون FSH در زنانى که دچار کاهش توانایى تخمدان مى شوند زیاد مى شود، این امر در زنان چهل ساله و همچنین زنان جوانى که ذخیره تخمدانشان کاهش یافته است نیز مشاهده مى شود.
‘لونبا پال’ مجرى این تحقیقات گفت: افرادى که گروه خونى آنها O است نباید به خود نگرانى راه دهند. چرا که داشتن این گروه خونى عامل نابارورى نیست.
در این تحقیق فقط زنانى که در حال درمان نابارورى بودند مورد بررسى قرار گرفتند از این رو یافته هاى این مطالعه در مورد تمامى زنان صدق نمى کند.
پال مى گوید افزایش میزان هورمون FSH در یک زن جوان و بارور مى تواند نشانه هشدار براى مشکلات بارورى در آینده براى وى باشد.
به گفته وى انجام یک ارزیابى کامل بارورى ،مصرف رژیم غذایى سالم و متعادل، ورزش منظم و حفظ وزن مناسب همگى از عواملى هستند که بر بارورى اثر مى گذارند.
تحقیقات اخیر همچنین حاکى از آن است که استفاده روزانه از نخ دندان و مراجعه منظم به دندانپزشک مى تواند به باردارى موفق زنان کمک کند.