معنی واژه لغوی سايدا

پناه مادر(سایدا نامی بختیاری است که از سایه به معنی پناه و دا به معنی مادر ترکیب شده است)