گروه درمانی چاقی

o-FAT-PREJUDICE-facebookبا توجه به درخواست های مکرر مراجعین مبنی بر تشکیل دوره های گروه درمانی چاقی که در دوره های گذشته با استقبال بسیاری مواجه بود .ثبت نام دوره های جدید گروه درمانی چاقی در مرکز سایدا با ظرفیت محدود آغاز شد.

شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های بخش پذیرش مرکز سایدا تماس حاصل نمایند.