کارگاه یکروزه روابط فرازناشوئی

کارگاه روابط فرازناشوئی با حضور اساتید مجرب و خبره

لطفا برای هماهنگی  و ثبت نام با مرکز تماس حاصل فرمائید