چپ دستی کودکان شاید یک نقص ژنتیکی باشد

چپ دستی در تمام گروه های فرهنگی یافت می شود و دراوایل دوره تکامل انسان به وجود آمده و نقش کلیدی را در تکوین اعمال گسترده شناختی ایفا می کند.
به گزارش بنیان به نقل از ScienceDaily ، چپ دستی گاهی اوقات به علت بیان یک نقص ژنتیکی یا اختلال اولیه تکوینی است. در این گزارش Stefan Gutwinski و همکارانش درک علمی چپ و راست دست بودن را ارائه کردند.

چپ دستی در تمام گروه های فرهنگی یافت می شود و دراوایل دوره تکامل انسان به وجود آمده و نقش کلیدی را در تکوین اعمال گسترده شناختی ایفا می کند. سخن گفتن انسان، به عنوان مثال، در نتیجه کنترل یک جانبه مغزی ارتباط دست بوسیله اشاره سر و دست بوجود آمده است. بنابراین، تنها پس از اینکه برتری یکی ازدست ها به خوبی تثبیت شد، عملکرد حرکتی دست انسان تکوین می یابد.

اغلب ، چپ دستی به سادگی وبه طور طبیعی به عنوان یک رویداد معمول رخ می دهد. اما در برخی موارد ، مضربوده و ممکن است نشان دهنده یک نقص ژنتیکی یا اختلال اولیه رشد باشد. بنابراین ، هر دو چپ دست و راست دست بودن افراطی به نظر می رسد در میان افراد مبتلا به بیماری های خاص بیشتر رایج باشد.
این پدیده را می توان، به عنوان مثال، در صرع، اسکیزوفرنی و اوتیسم مشاهده کرد. علاوه براین ، تحقیقات فعلی نشان می دهد که کاهش فعالیت نیمکره چپ مغز نسبت به راست ممکن است منجر به افسردگی و عدم توازن عقلی شود