سرطان در مقابل ژنتیک به زانو درامد

کد ژنتیکی دو نمونه ازکشنده ترین سرطانها برای اولین بار در جهان رمز گشایی شد، دستاوردی بزرگ که میتواند دورانی جدید را در درمان این بیماریهای کشنده آغاز کند
تمامی تغییر و تحولاتی که می توانست سلولهای سالم را به سلولهای سرطانی پوست و شش تبدیل کند در لحظه ای که دانشمندان از آن به عنوان “لحظه دگرگونی” یاد می کنند و طی مطالعاتی که به منظور جلوگیری،مداوا و درمان این دو بیماری انجام می گرفت کشف و شناسایی شدند.به گفته دانشمندان کمبریج تصاویر با جزئیاتی از عوامل بنیادین بیماری ها می تواند منجر به تشخیص زودهنگام بیماری، به وجود آوردن داروهای جدید و درک بهتر عواملی که عامل بروز بیماری هستندشود. آنها بر این باورند بهاین شکل می توان در آینده با یک آزمایش خون ساده عوامل سرطان زا در افرادرا به راحتی شناسایی کرده و آنها را با سرعت از بین برد.تمامی سرطانها در اثرتخریب یا جهش دی ان ای سلولهایی که پیشتر سالم بوده اند به وجود می آیند، این تخریبها می تواند منجر به رشد تومورهای غیر عادی شود که در سرتاسر بدن پخش شده وفرایندهای عادی بدن را با مشکل مواجه کند به شکلی که در نهایت منجر به مرگ فرد شود. عوامل شناسایی شده برای دو سرطان مورد مطالعه یعنی سرطانهای شش و پوست به ترتیب استفاده از سیگار وقرارگرفتن در معرض نور ماورا بنفش عنوان شده است.محققان با استفاده ازتکنولوژی قدرتمند توالی دی ان ای توانستند ژنوم بافتهای توموری و بافتهای سالم رااز بدن افراد مبتلا به سرطان پوست و سرطان شش رمزگشایی کنند. ژنوم سرطان شش که سالانه منجر به مرگ 34 هزار و 500 انسان می شود از بیش از 23 هزار جهش دی ان ای و سرطان پوست که سالانه دو هزار قربانی می گیرد از بیش از 33 هزار جهش دی ان ای برخوردارند.اکثر این جهش ها به عوامل”مسافر” مشهورند به این معنی که تنها باعث بروز تخریب می شوند و سرطان به وجود نمی آورند. با این حال تعداد کوچکی از آنها که “محرک” خوانده میشوند عامل اصلی شکل گیری این بیماری مرگبار هستند.محققان امیدوارند با به دست آوردن توالی ژنتیکی تعداد بیشتری از بیماران سرطانی بتوانند به تعداد بیشتری از عوامل محرک دست پیدا کنند تا امکان هدف گیری این عوامل با استفاده از درمانهایی مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی افزایش پیدا کند. با وجود اینکه تکمیل کل این فرایند یک سال به طول انجامید و هزینه ای در حدود 80 هزار پاوند در بر داشت،این فناوری با سرعت در حال پیشرفت بوده و به زودی زمان آن به چند هفته و هزینه آنبه کمتر از هشت هزار پاوند کاهش پیدا خواهد کرد.در حال حاضر ژنوم سرطان شش اطلاعات با ارزشی را در اختیار محققان قرار داده است. در حالی که اکثر قربانیاناین بیماری در حدود 18 هزار پاکت سیگار را مصرف کرده اند محققان به این نتیجه رسیده اند که هر یک از جهش ها در دی ان ای پس از مصرف هر 15 نخ سیگار به وجود میآید.