دوقلو های یکسان دقیقا یکسان نیستند

گرچه دو قلوهای یکسان (دو قلوهایی که هر دو از یک سلول تخم هستند) DNA یکسانی به ارث می برند، ولی هنگامی که اندامی رشد می کند ژنوم(DNA) دچار تغییراتی می شود.

 

با اینکه دو قلوهای یکسان وقتی بزرگ می شوند بسیار شبیه به هم هستند، ولی ژنوم تک تکشان ممکن است کمی متفاوت باشد (به دلیل جهش و چیدمان دوباره تکه های DNA) که وقتی سلول تخم به صورت خیلی نادر به دو قسمت تقسیم شد در هر یک این تفاوت رخ داده است.

 

ژنوم تحت تاثیر عوامل محطی نیز هست در نتیجه ژن های یکسان می توانند به شکل های متفاوت در هر کدام دیده شوند.

 

این دو قلوها وقتی به وجود می آیند که یک سلول تخم به دو قسمت تقسیسم می شود و هر کدام از آنها یک جنین را در حم تولید کند. در نتیجه، دو قولهای یکسان همیشه هم جنس اند، و همیشه DNA مشابهی در هسته هایشان دارند.

 

اما، DNA در قمست دیگری از سلول، یعنی در میتوکندری نیز هست. وقتی تخم به دو سلول جدید تقسیم می شود تا جنین دو قلوها را تشکیل نمی شود.

 

پس اگر نرازهای DNA و یا ژنتیک آنها را با هم مقایسه کینم، دو قلوهای به اصطلاج یکسان نیز کاملاً شبیه هم نیستند. آیدنتیکال یعنی شبیه به هم در خیلی از موارد.