ارزیابی

در مرکز سايدا ابتدا مراجعین توسط روان شناس و روان پزشک مورد ارزیابی قرار می گیرند.تست های روان شناسی و نقشه مغزی برای مراجعینی که کاندید استفاده از نوروفیدبک/بیوفیدبک هستند انجام گرفته و چارت درمانی مشخص میگردد و سپس مراجعین به متخصص مربوطه ارجاع داده می شوند و درمان آغاز می گردد.هر چند جلسه یکبار مجددا فرد مورد ارزیابی قرار داده می شود و روند پیشرفت درمان بررسی شده و در صورت نیاز برنامه ریزی درمانی مجدد انجام می شود.همچنین متخصصان تا کامل شدن دوره درمان مراجعین را همراهی می کنند.